Wedstrijdcommissie

Introductie
Wedstrijden
Wedstrijdreglement
CBA - Computed Buffer Adjustment
Spelvormen


Introductie

De Wedstrijdcommissie is binnen de vereniging belast met de organisatie van wedstrijden in de meest brede zin van het woord. Tot de taken van de Wedstrijdcommissie behoren ondermeer:

Het opstellen van de jaarlijkse wedstrijdprogramma waarbij rekening wordt gehouden met de data van NGF-wedstrijden, de NGF-competitie en landelijke wedstrijden.
Het opstellen en toepassen van een wedstrijdreglement.
Het organiseren en leiden van wedstrijden uit het wedstrijdprogramma.
Het mede organiseren en leiden van NGF-competitie op De Woeste Kop welke is opgedragen aan een Technische Commissie
Het coördineren van wedstrijdactiviteiten van andere commissies

Wedstrijden

Door de Wedstrijdcommissie te organiseren wedstrijden uit het wedstrijdprogramma worden in principe minimaal twee weken voorafgaand aan de wedstrijd aangekondigd op de E-golf4U website van de vereniging. De leden ontvangen dan ook een e-mail van de Wedstrijdleiding waarin de opening van de inschrijving voor de wedstrijd wordt bekend gemaakt. De startlijst van een wedstrijd wordt uiterlijk 2 dagen vóór de wedstrijddag gepubliceerd op de website van de vereniging en de deelnemers ontvangen een bericht dat de startlijst is vrijgegeven. De wedstrijduitslagen van de door de Wedstrijdcommissie georganiseerde wedstrijden kunnen worden gevonden op de E-golf4U website van de vereniging. Wedstrijden kunnen worden gespeeld in vele spelvormen.

Wedstrijdreglement

Op advies van de Regel- en Handicap commissie en de Wedstrijdcommissie heeft het bestuur van onze vereniging een nieuw wedstrijdreglement goedgekeurd; het is vanaf februari 2017 van kracht.

Kort samengevat wordt in het wedstrijdreglement het volgende geregeld:

Etiquette- en gedragsregels waaraan deelnemers aan wedstrijden zich moeten houden.
De aankondiging van wedstrijden twee weken vóór de wedstrijddatum via de website en de inschrijving respectievelijk uitschrijving via het computersysteem in het clubhuis of via de website.
Qualifying wedstrijden kunnen in principe alleen worden gespeeld met een EGA handicap.
De startlijst voor een wedstrijd staat uiterlijk 2 dagen vóór de wedstrijddag op de website Afmeldingen na sluiting van de inschrijving moeten tijdig aan de wedstrijdleiding worden doorgegeven.
Na beëindiging van de wedstrijdronde dient de score zo spoedig mogelijk te worden ingevoerd in het computersysteem van het clubhuis. De getekende scorekaart moet daarna onmiddellijk worden ingeleverd bij de wedstrijdleiding.
Het niet naleven van een aantal verplichtingen die voortvloeien uit het wedstrijdreglement door deelnemers aan een wedstrijd kunnen leiden tot het opleggen van een sanctie door de Wedstrijdcommissie. (zie Wedstrijdreglement) Te denken valt aan:

Het zonder gegronde redenen afmelden voor een wedstrijd na sluiting van de inschrijving;
Het niet verschijnen bij een wedstrijd;
Het voortijdig verlaten van de wedstrijd zonder geldige reden.

Gehoopt wordt dat het opleggen van sancties niet nodig zal zijn.

De Wedstrijdcommissie ziet uit naar een grote deelname aan alle wedstrijden en wenst iedereen veel golfplezier. Een exemplaar van het wedstrijdreglement is te vinden op de website. klik hier

CBA - Computed Buffer Adjustment

Spelers die qualifying wedstrijden spelen worden vanaf 2012 geconfronteerd met de term CBA – Computed Buffer Adjustment. CBA vervangt het uit 2007 daterende CSA-systeem wat stond voor Competition Stableford Adjustment. De CBA is gebaseerd op miljoenen Europese scores, waardoor de onvolkomenheden, die in het CSA-systeem zaten, er nu uit zijn. De CBA leidt niet meer tot aanpassing van de score van de speler, zoals bij het CSA-systeem. Voor meer informatie klik hier

Spelvormen

Het golfspel kent vele verschillende spelvormen.
Voor een overzicht en de daarbij behorende uitleg  klik hier...

 

Sponsors:

Beeldmerk Terneuzen